Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Ostale aktivnosti

30. 12. 2011

Dopunjen vodič kroz digitalizaciju za ANEMove stanice

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je 22. decembra 2011. godine pokrenulo  javnu raspravu o Predlogu pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji i Predlogu odluke o izmenama Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji.

Predloženim izmenama ova dva dokumenta, predviđene su promene u načinu na koji će se proces digitalizacije sprovoditi, pre svega u smislu odlaganja digitalizacije i odustanka od digitalizacije koja bi se izvršila u jednom danu (4. april 2012.), a uvođenja faznog prelaska na digitalno emitovanje TV programa i to najkasnije do 17.6.2015, u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije.  Predviđeno je i sprovođenja jedne vrste ograničenog simulcasta, odnosno faze u kojoj će se program istovremeno emitovati i digitalno i analogno, koji će biti dostupan republičkom i pokrajinskom Javnom servisu i nacionalnim emiterima. Takođe je regulisan i mehanizam zamene važećih dozvola. Međutim, ni ovim predloženim izmenama nije predviđeno rešenje problema povećanja servisnih zona lokalnih stanica i njihove, time uzrokovane, nelojalne konkurencije regionalnim stanicama. Zbog toga ANEM i dalje ostaje pri svom predlogu za što hitnije konsultacije između imalaca dozvola i RRA, uz aktivno učešće RATELa i Ministarstva za kulturu, informisanje i informaciono društvo, koje bi se ticale, sa jedne strane, produžavanja važnosti izdatih dozvola za emitovanje, a sa druge, uvođenja za sve strane prihvatljivih pravila kao uslova produžavanja važnosti izdatih dozvola. ANEM smatra da bi ova pravila, ili regulatorne obaveze, mogle biti uvedene u formi obavezujućih, odnosno opštih obavezujućih uputstava, po Zakonu o radiodifuziji, kao rezultat pregovora sa samim emiterima.

Kako je o odlaganju procesa digitalizacije, promeni načina na koji će se on sprovoditi, kao i o obavezama i pravima emitera u ovom procesu, do sada bilo malo javnih informacija, a i ova javna rasprava je namenjena, pre svega, uskim stručnim krugovima, ANEM je 30. decembra 2011, u saradnji sa svojom advokatskom kancelarijom „Živković & Samardžić", za svoje stanice pripremio dopunjeni interni Vodič o procesu digitalizacije, čija je prva verzija pripremljena i dostavljena ANEMovim stanicama 31. januara 2011. Cilj dopunjenog Vodiča jeste blagovremeno informisanje ANEMovih TV stanica o svemu što je od značaja za njih u ovom procesu, čime Asocijacija nastoji da omogući svojim članovima da budu u toku sa svim važnim zbivanjima, i promenama, što će im olakšati poslovno planiranje. Ovaj Vodič dostavljen je stanicama, a takođe je dostupan preko interne mreže, ANEMovog Intraneta. 

U skladu sa novim informacijama, ANEM će nastaviti da dopunjava ovaj Vodič, kako bi svojim članicama pomogao da se što bolje pripreme za prelazak na digitalno emitovanje programa.

Izradu ovog Vodiča je podržao Civil Rights Defenders.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs