Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Radionice

28. 02. 2013

Seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“

Seminar mehanizmi
U okviru projekta „Ilustrovani rečnik korupcije", ANEM je u saradnji sa svojim projektnim partnerom, Agencijom za borbu protiv korupcije, organizovao seminar pod nazivom „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji". Seminar je bio namenjem novinarima ANEM-ovih stanica, koji su imali priliku da steknu teoretska znanja o korupciji, njenim pojavnim oblicima i mehanizmima za prevenciju i borbu protiv nje. Seminar je zbog velikog interesovanja bio organizovan i 27. i 28. februara 2013, za različite polaznike, u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije. Predavanja su držali edukatori iz Agencije za borbu protiv korupcije. Seminaru je prisustvovalo ukupno 27 novinara ANEM-ovih radio i TV stanica, kao i 2 člana produkcijskog tima ANEM-a.

Seminar je bio podeljen u više tematskih celina. Devet edukatora Agencije, iz različitih sektora ove institucije, su polaznicima seminara pružili osnovna znanja o pojmu korupcije i mehanizmima za prevenciju i borbu protiv korupcije, upoznali su prisutne sa osnovnim nadležnostima ovog nezavisnog državnog tela, posebno onih koje su u vezi sa pojmom sukoba interesa, kontrolom finansiranja političkih subjekata, registrom i kontrolom funkcionera, imovine i poklona, sa predstavkama građana i zaštitom uzbunjivača, kao i sa zakonodavnim okvirom koji prati ove oblasti. Takođe, u fokusu predavanja su bili i odabrani ključni termini iz oblasti korupcije koji će biti obrađivani u radio i TV serijalu koji je predviđen u okviru projekta.

Tokom uvodnog predavanja, novinari su, između ostalog, saznali da ima više definicija korupcije, a da ona u najširem smislu predstavlja svaku zloupotrebu položaja od strane državnog službenika ili osobe koja vrši određenu javnu funkciju, a koja za cilj ima ličnu i/ili materijalnu korist; da postoje dva nivoa korupcije - visoki (politički) i niži, administrativni nivo;  koji su uzroci i posledice korupcije i koruptivnog ponašanja; koji su oblici korupcije najčešći, u okviru kojih je posebno bilo reči o protekciji (dodeljivanje položaja ili pogodnosti pojedincima bez obzira na zasluge - nepotizam kada su u pitanju članovi porodice), mitu (čin nuđenja novca, usluga ili drugih vrednosti da bi se zauzvrat dobile pogodnosti), proneveri (krađa državne imovine/javnih resursa od strane državnih službenika) i dr;  objašnjen im je i pojam percepcije korupcije, kako se ona meri i zašto je važna, kao i pojam  integriteta (lični, instutucionalni i društveni), kao pojam koji je suprotan pojmu korupcije, a s tim u vezi bilo je reči i o odgovornosti i transparentnosti kao preduslovima delotvornog, efikasnog i pravičnog upravljanja u organima javne vlasti.

U okviru seminara, posebno je bila obrađena tema sukob interesa, koji se Zakonom o Agenciji definiše kao situacija u kojoj funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na postupanje funkcionera u vršenju javne funkcije odnosno službene dužnosti, na način koji ugrožava javni interes, a svaka od ovih situacija je bila pojedinačno objašnjena kroz primere. Prisutni su saznali koja lica su funkcioneri, a koja lica se smatraju povezanim licima, šta je javna funkcija i koja su pravila u vezi sa vršenjem više javnih fukcija ili drugog posla i delatnosti - npr. da postoji zakonska zabrana vršenja druge javne funkcije, osim u nekoliko izuzetaka; da funkcioner za vreme vršenja javne funkcije koja zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad ne može da obavlja drugi posao ili delatnost, osim u nekoliko izuzetaka, niti može za vreme vršenja te javne funkcije da osnuje privredno društvo/ javnu službu/ započne obavljanje samostalne delatnosti; takođe, da funkcioner ima obavezu obaveštavanja pretpostavljenog i Agencije o sumnji u postojanje sukoba interesa ili o sukobu interesa koji on ili sa njim povezano lice ima, i dr. Učesnici su detaljno informisani o nadležnostima i praksi Agencije u ovoj oblasti u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije - Agencija daje mišljenja, uputstva i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa primenom propisa koji se tiču rešavanja sukoba interesa; daje ili odbija saglasnost u vezi sa zahtevima funkcionera za vršenje druge funkcije, delatnosti/posla; vodi postupke (na osnovu prijava građana ili po službenoj dužnosti) i izriče odgovarajuće mere protiv funkcionera koji su povredili odredbe Zakona o Agenciji ili drugih propisa koji sadrži odredbe o sprečavanju sukoba interesa, podnosi prekršajne prijave.

U delu predavanja koji se odnosio na kontrolu finansiranja političkih subjekata (političke stranke, koalicije, grupe građana) prisutnim novinarima su objašnjena rešenja Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, a saznali su: da postoje dve vrste izvora finansiranja političkih subjekata - javni, koji se pod jednakim uslovima daju svim političkim subjektima, i privatni  (članarina, prilog, nasledstvo, legat, prihod od imovine i zaduživanje kod banaka); koja je maksimalna vrednost davanja fizičkih i pravnih lica političkim subjektima na godišnjem nivou; u kojim slučajevima postoji zabrana finansiranja političkih subjekata; objašnjena im je razlika između finansiranja redovnog rada političkih subjekata i finansiranja troškova izborne kampanje i, u okviru toga, obaveza političkih subjekata da vode evidenciju (knjigovodstvenu i posebne evidencije o prilozima, poklonima, imovini itd), podnose izveštaje Agenciji (godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o troškovima izborne kampanje), otvore poseban račun kada je u pitanju izborna kampanja; šta je izborno jemstvo, kao nova zakonska obavezi političkih subjekata koji koriste sredstva iz javnih izvora za finansiranje izborne kampanje; koje su nadležnosti Agencije u ovoj oblasti i njena ovlašćenja u slučaju povrede zakona (kao što su mere upozorenja, podnošenje prekršajne ili krivične prijave, rešenje o gubitku prava na dobijanje sredstava iz javnih izvora za narednu godinu, odluku o privremenoj obustavi prenosa sredstava iz javnih izvora do donošenja pravnosnažne odluke u krivičnom, odnosno prekršajnom postupku).

Takođe, u okviru posebnog predavanja, novinari su saznali šta sadrže registri koje Agencija vodi - registar funkcionera, registar imovine funkcionera, katalog poklona, i kako se ti registri pretražuju; koje izveštaje je javni funkcioner obavezan da podnosi Agenciji (redovni izveštaji o imovini i prihodima funkcionera i bliskih povezanih lica - po stupanju i po prestanku funkcije, kao i vanredni, u slučaju bitnih promena podataka), a koji funkcioneri to nisu dužni da urade; o poklonu - da funkcioner ne sme da primi poklon u vezi sa vršenjem javne funkcije, izuzev protokolarnog ili prigodnog poklona, ali ni tada ako je u novcu i hartijama od vrednosti; da je dužan da prijavi svaki poklon u vezi sa vršenjem javne funkcije i da ga preda nadležnom organu, osim izuzetno; da ni povezano lice ne može da primi poklon u vezi sa vršenjem javne funkcije funkcionera s kojim je povezano, osim izuzetno; kada postoji obaveza odbijanja prijema poklona; da je organ u kome funkcioner vrši funkciju dužan da vodi evidenciju o poklonima i da je dostavi Agenciji. Takođe su saznali da je organ u kome funkcioner vrši funkciju obavezan da prijavi stupanje funkcionera na javnu funkciju i prestanak funkcije; da funkcioner ima obavezu da prenese svoja upravljačka prava, a da upravljačku funkciju ne može preneti; da postoji obaveza pravnog lica u kojem je funkcioner vlasnik određenog udela/akcija da obaveštava Agenciju o postupku privatizacije i javne nabake u kojima učestvuje; da Agencija vrši kontrolu podataka koje dostavljaju funkcioneri u saradnji sa drugim nadležnim institucijama i organima. U slučaju povrede Zakona, kada je reč o napred navedenim obavezama, Agencija podnosi prekršajne prijave, osim u slučaju neprijavljivanja imovine ili davanja lažnih podataka o imovini, kada podnosi krivičnu prijavu. Novinari su saznali više i o planovima integriteta - da sadrže mere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, i koji organi javne vlasti su dužni da ih donesu, kao i da Agencija prati njihovo donošenje i sprovođenje.

U okviru poslednjeg predavanja - o predstavkama građana i zaštiti uzbunjivača, novinari su saznali da su predstavke pritužbe građana u kojima ukazuju na koruptivna dela ili iznose sumnju u koruptivne radnje; da ih mogu podnositi i pravna lica; da se podnose isključivo pisanim putem, mailom ili poštom, u vidu podneska ili tačnog obrasca koji se, uz obrazac za zahtev za zaštitu uzbunjivača, nalazi na sajtu Agencije; da Agencija po predstavci postupa, analizira taj slučaj i od drugih organa traži dodatne informacije, jer Agencija nema istražna ovlašćenja, a da su drugi organi u obavezi da sarađuju sa Agencijom. Takođe, novinari su saznali da status uzbunjivača može imati samo lice koje je zaposleno u organu javne vlasti i prijavljuje sumnju na korupciju u organu u kojem radi; da to lice, pored prijave, podnosi i zahtev za zaštitu; da Agencija štiti uzbunjivače od odmazde odgovornih lica, kao i da uzbunjivač ne može dobiti otkaz tokom dve godine od dobijanja statusa uzbunjivača; da Agencija postupa po predstavkama i prijavama uzbunjivača koje se odnose na dešavanja počev od 01.01.2010, kada je stupio na snagu Zakon o Agenciji i da iako nema obavezu da postupa po anonimnim predstavkama, Agencija i to čini, u meri u kojoj je to moguće.    

Seminar je, prema oceni novinara, bio veoma kvalitetan, na njemu su stekli nova znanja o korupciji, njenim oblicima i mehanizmima za prevenciju i borbu protiv nje, koja mogu da primene u budućem istraživačkom radu i izveštavanju o temama iz ove oblasti, što je i bio cilj seminara, a posebno im se dopala ostvarena interaktivnost sa predavačima, od kojih su, pored stručnih informacija i objašnjenja, dobili i odgovore na postavljena pitanja.

 

 

Projekat ANEM-a „Ilustrovani rečnik korupcije" finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu".

 

 

Sadržaj ovog teksta je isključivo odgovornost ANEM-a i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije. 

 • Foto: ANEM, 27.02.2013.

 • Foto: ANEM, 27.02.2013

 • Foto: ANEM, 27.02.2013.

 • Foto: ANEM, 27.02.2013.

 • Foto: ANEM, 27.02.2013.

 • Foto: ANEM, 27.02.2013.

 • Foto: ANEM, 27.02.2013.

 • Foto: ANEM, 28.02.2013.

 • Foto: ANEM, 28.02.2013.

 • Foto: ANEM, 28.02.2013.

 • Foto: ANEM, 28.02.2013.

 • Foto: ANEM, 28.02.2013.

 • Foto: ANEM, 28.02.2013.

 • Foto: ANEM, 28.02.2013.

 • Foto: ANEM, 28.02.2013.

 • Foto: ANEM, 28.02.2013.

 • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs