Home  /  Medijska scena  /  U fokusu

25. 11. 2002

Sporazum o predstavljanju kandidata tokom predizborne kampanje za redovne izbore za Predsednika Republike Srbije u programima Radio Televizije Srbije


Na osnovu člana 1. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90, 79/92 i 73/02) i člana 51. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", broj 35/2000), predstavnici Javnog preduzeća koje emituje radio i televizijski program a čiji je osnivač Republika Srbija, Vlade Republike Srbije i političkih stranaka koje imaju poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zaključili su

SPORAZUM
O PRAVILIMA PREDSTAVLJANJA KANDIDATA TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE ZA REDOVNE IZBORE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
U PROGRAMIMA RADIO TELEVIZIJE SRBIJE


član 1.

Ovim Pravilima uređuje se pravo kandidata za predsednika Republike Srbije da u Radio i TV emisijama Radio Televizije Srbije u okviru istih dnevnih i propagandnih termina i posebnih programskih blokova, ravnopravno prezentiraju svoje izborne programe i predizborne aktivnosti.

Radio Televizija Srbije je osnovana od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Termine emitovanja i dužinu trajanja posebnih programskih blokova na Radio Televiziji Srbije utvrđuju glavni i odgovorni urednici ukoliko nisu određeni ovim Pravilima.


PRAVO NA PREDSTAVLJANJE IZBORNIH AKTIVNOSTI

član 2.

Kandidati za predsednika Republike Srbije stiču pravo na predstavljanje izbornih programa i izbornih aktivnosti od dana potpisivanja ovog sporazuma do početka "izborne ćutnje", 48 sati pre održavanja izbora, u posebnim, specijalno označenim izbornim emisijama, na programima RTS.

Ukoliko Republička izborna komisija ne potvrdi podnetu kandidaturu, gubi se pravo na prezentaciju izbornih programa i izbornih aktivnosti u svim javnim glasilima. Ovo pravo se gubi istekom zakonskog roka za potvrđivanje kandidature za predsednika Republike Srbije.

član 3.

Sva javna glasila u skladu sa članom 1. ove Odluke, tokom izborne kampanje obavezna su da ravnopravno i objektivno predstavljaju sve kandidate za predsednika Republike Srbije.

Sva javna glasila su dužna da, pod ravnopravnim uslovima, u posebnim programskim blokovima obaveštavaju javnost o izbornim aktivnostima kandidata za predsednika Republike Srbije.

Sva javna glasila su dužna da tokom izborne kampanje objave nalaze nadležnih državnih organa kojima se konstatuje da je određeno javno glasilo prekršilo ova Pravila.

ZABRANA KLEVETA I ŠIRENJA VERSKE, POLNE,
NACIONALNE I RASNE MRŽNJE

član 4.

Svi učesnici u izbornoj kampanji, tokom predstavljanja u programima javnih glasila, u skladu sa članom 1. ovog sporazuma, dužni su da poštuju Ustav i zakone i obavezuju se na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, vređanje, omalovažavanje protivkandidata i povredu dostojanstva građana. Učesnici u izbornom procesu ne smeju tokom predstavljanja da šire versku, nacionalnu, polnu i rasnu mržnju i šovinizam. Učesnici u izbornoj kampanji imaju pravo na odgovor i ispravku.


IZVEŠTAVANJE O REDOVNIM AKTIVNOSTIMA
DRŽAVNIH ORGANA I ZABRANA KOMENTARA

član 5.

Sva javna glasila, u skladu sa članom 1. ovog sporazuma, tokom predizborne kampanje, u redovnim informativnim emisijama ne mogu emitovati komentare ili druge oblike novinarskog izražavanja, u kojima bi se komentarisale izborne aktivnosti ili izborni programi drugih kandidata za predsednika Republike Srbije.

Izveštaj o aktivnostima državnih organa, funkcionera i predstavnika lokalne samouprave, na njihovim redovnim državnim poslovima u redovnim, i tematskim emisijama javnih glasila u vreme predizborne kampanje ne može se koristiti u svrhu izborne i stranačke propagande.

PREDSTAVLJANJE IZBORNIH AKTIVNOSTI
I IZBORNIH PROGRAMA

član 6.

Kandidati za predsednika Republike Srbije stiču pravo na predstavljanje svojih izbornih aktivnosti, odnosno konferencija za novinare, prema sopstvenom izboru, u posebnoj emisiji "Izborna hronika" koja se emituje u javnim glasilima iz člana 1. ovog Sporazuma.

Kandidati za predsednika Republike Srbije u okviru emisija "Izborna hronika" imaju pravo na predstavljanje jednog od događaja, po sopstvenom izboru, u trajanju do dva minuta dva puta tokom nedelje. Svaki od ovih priloga može se emitovati samo jednom dnevno. Nekorišćenje nekog termina ne daje pravo kandidatu za predsednika Republike Srbije da ga koristi naknadno.

Kandidati za predsednika Republike Srbije moraju odgovornim osobama u Radio Televiziji Srbije da prijave skup, odnosno drugi događaj koji žele da se prati u terminu na koji imaju pravo u okviru emisije "Izborna hronika" najkasnije 24 sata pre održavanja skupa. Prijava mora da bude potpisana od strane urednika RTS-a. Ukoliko se prijavljivanje ne učini u roku od 24 sata, kandidati gube pravo učestvovanja u montaži svojih priloga i da konačno odobre njihovo emitovanje.

Emisija "Izborna hronika" emituje se na Prvom programu Televizije Beograd (RTS) svakog dana u 20 časova, kao i na Prvom programu Radio Beograda, u terminu posle informativne emisije "Novosti dana" u 16 časova.


PROPAGANDNI SPOTOVI

član 7.

Kandidati za predsednika Republike Srbije od potvrđivanja svih kandidatura od strane Republičke izborne komisije do početka izborne ćutnje imaju pravo na emitovanje TV spotova i radio džinglova "U izborno-propagandnom bloku".

"Izborno propagadni blok" će se emitovati na Prvom programu Televizije Beograd (RTS) u 7 termina: pre i posle prvog Dnevnika, pre i posle drugog Dnevnika, pre i posle trećeg Dnevnika jednom tokom emitovanja "Jutarnjeg programa".


"Izborno propagandni blok" će se emitovati na Drugom programu Televizije Beograd ( RTS) u terminima po izboru uređivačkog kolegijuma RTS.

"Izborno-propagadni blok" će se emitovati na Prvom programu Radio Beograda u šest termina i to: pre i posle "Jugarnjeg Dnevnika" u 06,00 časova, pre i posle "Novosti dana" u 15,30 časova i pre i posle "Vesti" u 19,00 časova.

"Izborno propagandni blok" se sastoji od dva dela:
· "besplatnog dela" dostupnog svim podnosiocima kandidatura
· "komercijalnog dela" dostupnog svim podnosiocima kandidatura koji prate emitovanje u skladu sa Cenovnikom koji će utvrditi Radio Televizija Srbije za predstojeću izbornu kampanju.

Kandidati za predsednika Republike Srbije imaju pravo na emitovanje jednog besplatnog TV spota i radio džingla u trajanju od najviše 30 sekundi svakoga dana u "Izborno-propagadnom bloku" pre drugog "Dnevnika" na TV i pre "Novosti dana" na radiju. Kandidati za predsednika Republike Srbije mogu da zakupe komercijalne termine za emitovanje TV spotova, odnosno radio džinglova u okviru svakog "Izborno-propagandnog bloka" i to po jedan spot u bloku. Spot ne može trajati više od 30 sekundi.

Radio Televizija Srbije ne sme da emituje TV spotove odnosno radio džinglove kandidatima za predsednika Republike Srbije ukoliko nisu izmirili dugove prema RTS-u nastale u prethodnim izborima za emitovanje izbornih spotova. Radio Televizija Srbije je obavezna da emituje TV spot, odnosno radio džingl, kandidatima za predsednika Republike Srbije u besplatnom delu "izborno propagandnom bloku" bez obzira da li je podnosilac izmirio dugove prema RTS-u iz prethodne kampanje. Radio Televizija Srbije ima pravo da naplaćuje emitovanje TV spotova i radio džinglova u komercijalnom delu "Izborno - propagandnom bloku" unapred.

TV spotovi, odnosno radio džinglovi za emitovanje u besplatnom delu "Izborno propagandnog bloka" moraju se dostaviti nadležnoj Službi Radio Televizije Srbije najmanje 24 sata pre prvog emitovanja. Ovi TV spotovi i radio džinglovi moraju da budu snimljeni u istoj tehnici u kojoj i spotovi namenjeni emitovanju u komeracijalnom delu, u skladu sa tehničkim normativima RTS.
Ukoliko kandidati za predsednika Republike Srbije ne iskoristi pravo na emitovanje jednog TV spota, odnosno radio džingla, u nekom od "Izborno propagandnih blokova" svojom greškom, pravo na emitovanje besplatnih spotova se ne može koristiti kumulativno.

NAJAVE PROMOTIVNIH SKUPOVA

član 8.

Kandidati za predsednika Republike Srbije imaju pravo na najavu promotivnih skupova u okviru emisije "Izborna hronika".

Kandidati za predsednika Republike Srbije imaju pravo da po jednom najavom najave najviše dva promotivna skupa tokom kampanje i to u roku od 24 sata pre održavanja skupa.

Na radiju najavu čita spiker, a na TV se objavljuje telop u trajanju od osam sekundi. Tekst najave treba da sadrži ime kandidata za predsednika Republike Srbije koji je identičan nazivu koji će stajati na glasačkom listiću, mesto i vreme gde se skup održava, oznaku da li se radi o mitingu, tribini ili predstavljanju kandidata.

Kandidat za predsednika Republike Srbije dužan je da tekst najave dostavi nadležnoj službi RTS najmanje 24 sata pre emitovanja. Ukoliko kandidat za predsednika Republike Srbije ne iskoristi pravo na najavu jednog ili oba skupa u nekoj od emisija "Izborna hronika", to pravo se ne može koristiti naknadno.


PREDSTAVLJANJE IZBORNIH PROGRAMA

član 9.

Kandidati za predsednika Republike Srbije imaju pravo na jedno predstavljanje izbornih programa i to: u trajanju po 45 minuta na Prvom programu Televizije Beograd (RTS) i jednom na Prvom programu Radio Beograda u trajanju od 30 minuta.

Ove emisije su na programima RTS posle "Izborne hronike".

Na predstavljanju kandidati za predsednika Republike Srbije imaju pravo da emituju video i audio materijal o svojim aktivnostima u skladu sa tehničkim normativima RTS-a. Audio i video materijal se može odnositi na promociju sopstvenog izbornog programa, a nikako na komentarisanje izbornih programa drugih kandidata za predsednika Republike Srbije.
Ukoliko predsednički kandidat želi da prikaže audio, odnosno video materijal, mora da dostavi RTS-u najmanje tri sata ranije.

Redosled predstavljanja kandidata za predsednika Republike Srbije određuje se žrebom. Ukoliko kandidat za predsednika Republike Srbije ne prisustvuje žrebu u njegovo ime će to učiniti lice koje ovlasti predsednički kandidat.

Radio televizija Srbije dužna je da najavi predstavljanje kandidata za predsednika Republike Srbije u TV programu koji se štampa u dnevnoj štampi kao i u svojoj najavi programa za sledeći dan.

Ukoliko kandidati za predsednika Republike Srbije se ne pojave na predstavljanju do početka emisije, kandidat gubi pravo na predstavljanje i ne može se naknadno iskoristiti.

U slučaju održavanja drugog kruga predsedničkih izbora, RTS je dužna da obezbedi po jednu TV i radio emisiju, u trajanju od 60 minuta, za sučeljavanje dva predsednička kandidata.


ZABRANA EMITOVANJA DRUGIH PLAĆENIH EMISIJA

član 10.

Radio televizija Srbije ne može emitovati TV spotove i radio džinglove posebne emisije i druge najave u komercijalnim terminima osim u onim koji su određeni ovim pravilima.

Na ostalim TV i radio programima RTS-a neće se emitovati izborne emisije ni komercijalni predizborni blokovi. Na ovim programima emitovaće se samo informativne emisije koje pripadaju redovnoj programskoj šemi. Za izveštavanja u ovim redovnim informativnim emisijama važe ista pravila kao i za redovne infromativne emisije na Prvom i Drugom kanalu Televizije Srbije i Prvom programu Radio Beograda, u skladu sa članom 5. ovih Pravila.

RTS nema pravo objavljivanja predizbornih anketa o rejtingu predsedničkih kandidata, stranaka i/ili koalicija kojima oni pripadaju, ali ne može uticati na sadržaj reklamnih spotova, osim u slučajevima predviđenim čl. 4. i 13. ovog sporazuma.

ZAVRŠNE ODREDBE

član 11.

Primenu ovih Pravila kontrolisaće Republička izborna komisija. Upravni odbor RTS-a je garant sprovođenja ovog pravila.

član 12.

Kandidati za predsednika Republike Srbije imaju pravo na predstavljanje svojih izbornih programa na svom jeziku.

član 13.

Glavni i odgovorni urednici RTS-a nisu odgovorni za informacije koje objave kandidati za predsednika Republike Srbije, odnosno, za audio i video materijal koji emituju u okviru termina na koje imaju pravo.

Glavni i odgovorni urednici RTS-a nisu dužni da emituju audio ili video materijal koji predstavlja uvredu, klevetu, vređanje, omalovažavanje protivkandidata i povredu dostojanstva građanina, kao i širenje verske, nacionalne, polne i rasne mržnje i šovinizma. Ukoliko odbiju da emituju ovakav video i audio materijal, glavni i odgovorni urednici javnih glasila dužni su da odmah o tome izveste Upravni odbor i Republička izborna komisija.

Urednici i novinari RTS-a koji su kandidati, nemaju pravo uređivanja i vođenja emisija.

član 14.

Ova Pravila stupaju na snagu danom potpisivanja ovog Sporazuma.


U Beogradu, 25. novembar 2002.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs